Prijava za stipendiju

HEMOFARM FONDACIJA

r a s p i s u j e

KONKURS za školsku 2019/2020. godinu
za dodelu 10 stipendija

Studentima koji su prvi put upisali završnu godinu osnovnih/integrisanih akademskih studija kao i studentima koji su školske 2019/2020. upisali master studije na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija i to na:

- Medicinskim fakultetima;
- Farmaceutskim fakultetima;
- Tehnološkim fakultetima;
- Hemijskim fakultetima;
- Fakultetima za fizičku hemiju;


Konkurs je otvoren za studente koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50.

Studentima završne godine osnovnih/integrisanih akademskih studija i studentima master studija, stipendija će se isplaćivati mesečno, u iznosu od 11.741,00 RSD, u periodu od oktobra 2019. do septembra 2020. godine, izuzev jula i avgusta, najkasnije do 15og u mesecu za tekući mesec.

Osim prosečne ocene, prilikom odabira, kriterijum je i materijalno stanje studenta. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani Republike Srbije.

Za kandidate koji budu u užem izboru sprovešće se proces profesionalne selekcije koja obuhvata testiranje i intervju sa kandidatima. Rezultati profesionalne selekcije su jedan od kriterijuma za izbor stipendista.
Budući stipendisti HEMOFARM fondacije u školskoj 2019/2020. godini imaće priliku da budu deo Mentorskog i programa stručne letnje prakse „Možeš i ti“ i da u kontaktu sa ekspertima HEMOFARM AD unaprede svoja znanja i veštine neophodne za dalji lični i profesionalni razvoj.

Kandidati koji primaju stipendiju (ili studentski kredit ili bilo koju drugu materijalnu pomoć) za istu školsku godinu, od bilo koje druge ustanove ili organizacije po bilo kom drugom osnovu, NEMAJU pravo na dodelu stipendije HEMOFARM fondacije.

Potrebno je da kandidati za dodelu stipendija dostave sledeća dokumenta:
- molbu (obrazložiti razloge konkurisanja)
- popunjen obrazac za prijavu na konkurs, koji možete preuzeti ovde
- biografiju
- originalnu potvrdu fakulteta o upisu završne godine studija prvi put za studente osnovnih/integrisanih akademskih studija, odnosno originalnu potvrdu fakulteta o upisu master studija za studente master studija
- za studente osnovnih/integrisanih akademskih studija - originalna potvrda fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom u dosadašnjem studiranju
- za studente master studija - originalno uverenje o diplomiranju/završenim osnovnim/integrisanim akademskim studijama ili overena fotokopija istog
- fotokopije osvojenih nagrada, diploma, priznanja i sl. (samo sa fakulteta)
- uverenje o državljanstvu Republike Srbije (može biti starije i od 6 meseci)
- pregled objavljenih radova (ukoliko ih kandidat ima)
- potvrdu o mestu prebivališta iz MUP-a
- potvrdu Službe za katastar nepokretnosti o posedovanju nekretnina kandidata i članova njegove uže porodice (obavezno i ukoliko ne poseduju nekretnine)
- izjavu o broju članova uže porodice i njihovo zanimanje, overenu kod nadležnog organa (kod notara odnosno u opštinama gde ne postoje imenovani notari kod opštinskog organa uprave ili u osnovnom sudu. Izjava mora biti potpisana od strane dva svedoka)
- potvrdu o prosečnim primanjima kandidata i njegovih/njenih roditelja i članova uže porodice u periodu 01.01 – 30.09.2019. godine od poslodavca kod koga je roditelj zaposlen. Za nezaposlene potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (Napomena: Potvrda iz opštine o proseku primanja po članu domaćinstva nije odgovarajući dokument)
- izjavu o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice, potpisanu od strane kandidata uz preuzimanje pune moralne i materijalne odgovornosti (Napomena: Izjava se obavezno dostavlja i u slučaju da kandidat i članovi porodice nemaju bilo kakvih primanja)
- pristanak kandidata na obradu podataka o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrazac pristanka možete preuzeti ovde
- pristanak za obradu podataka o ličnosti članova uže porodice kandidata, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrazac pristanka možete preuzeti ovde
- izjava podnosioca molbe da nije korisnik druge stipendije, formu izjave možete preuzeti ovde

HEMOFARM fondacija će sa svim podacima o ličnosti do kojih dođe u toku konkursa postupati u svemu u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i datim pristancima za obradu. Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti preuzmite ovde.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs je otvoren od 15.10.2019. do 04.11.2019. godine.
Prijave na konkurs i dokumentaciju kandidati za dodelu stipendija su dužni da dostave lično ili poštom na adresu:
HEMOFARM fondacija
Prijava na KONKURS za školsku 2019/2020. godinu
Prote Mateje 70
11000 Beograd
www.fondacijahemofarm.org.rs
PROČITAJ VIŠE